POLÍTICA DE PRIVACIDAD

L’ús d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital d’ECORIERA, S.L. té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que s’ofereixen.

ECORIERA, S.L. no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda en la publicació digital. ECORIERA, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin tercers en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

ECORIERA, S.L. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari, derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

ECORIERA, S.L. és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, llevat dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per ECORIERA, S.L. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d’ECORIERA, S.L.

ECORIERA, S.L. respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels usuaris de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà adreçar-se al servei d’atenció al client d’ECORIERA, S.L., que indicarà en cada cas els punts a seguir. Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a ECORIERA, S.L. de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat d’ECORIERA, S.L. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per ECORIERA, S.L. Aparen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.